Sport-brella Chair Umbrella, Dulux-soft Stone B&q, Pulse Duration In Laser, Things To Do In Norfolk, Va During Covid, Why Do We Have To Measure Physics, Zombie Survival Games, 559 Area Code Zip Code, Cleaning Supplies In Housekeeping, Is Yoga Just Glorified Stretching, Convert Diameter To Square Meter Calculator, " />

john 16:13 tagalog

2:9-14 156. rom. 13 However, when He, the Spirit of truth, has come, He will guide you into all truth; for He will not speak on His own authority, but whatever He hears He will speak; and He will tell you things to come. 2 Kayo'y palalayasin nila sa mga sinagoga: oo, dumarating ang oras, na ang sinomang pumatay sa inyo ay aakalaing naghahandog siya ng paglilingkod sa Dios. 7 Subalit dapat ninyong malaman ang katotohanan. Yet, in many cases, masculine pronouns are found (e.g., John 15:26; 16:13-14). The Magandang Balita Biblia (MBB) is a version of the Holy Bible in the Tagalog language using the dynamic equivalence principle of translation. 6:17-18 jude 20 157. he wants me to learn to follow and obey him. 29:11 john 14:16-17 john 14:26 john 16:13-15 1 cor. 5. he intercedes to the father for me and teaches me to pray. Juan 3:16. 13 Nang dumating nga si Jesus sa mga sakop ng Cesarea ni Filipo, ay itinanong niya sa kaniyang mga alagad, na sinasabi, Ano baga ang sabi ng mga tao kung sino ang Anak ng tao? 4. he has a plan for every day of my life. Matthew 28:19 teaches us to baptize in the name of the Father, Son, and Holy Spirit. At ang mga bagay na ito'y hindi ko sinabi sa inyo buhat pa nang una, sapagka't ako'y sumasa inyo. 6 Ngayon sinabi ko na sa inyo, lubha naman kayong nalungkot. The result is a version that is easy to read and understand, but faithful to the meaning of the original biblical texts. This translation approach gives more attention to the meaning of the original languages rather than their form. Grammatically, there is no other way to understand the pronouns of the New Testament related to the Holy Spirit—He is referred to as a “He,” as a person. The Work of the Holy Spirit John 16. John 16:13 New King James Version (NKJV). John 16 The Hatred of the World. John 16:12 - Mayroon pa akong maraming bagay na sa inyo ay sasabihin, nguni't ngayon ay hindi ninyo mangatitiis. 3475 Mainway PO Box 5070, STN LCD 1 Burlington, ON L7R 3Y8. 10:23 jer. John 16:13 English Standard Version (ESV). psalm 139:16 jer. 8:26-27 eph. Peter Confesses Jesus as the Christ Matthew 16. he does not expect to follow my plan. 1 Ang mga bagay na ito'y aking sinalita sa inyo, upang kayo'y huwag mangatisod. 1700 28th Street SE Grand Rapids, MI 49508. Version Information. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 4 Datapuwa't ang mga bagay na ito'y sinalita ko sa inyo, upang kung dumating ang kanilang oras, ay inyong mangaalaala, kung paanong sinabi ko sa inyo. “Hindi ko ito sinabi sa inyo noong una sapagkat kasama pa ninyo ako. Matatagpuan sa Juan 3:16 o Kabanata 3, taludtod bilang 16 ng Ebanghelyo ni Juan ng Bibliyang Kristiyano ang pariralang bugtong na Anak. 6. 3 At ang mga bagay na ito'y gagawin nila, sapagka't hindi nila nakikilala ang Ama, ni ako man. 13 When the Spirit of truth comes, he will guide you into all the truth, for he will not speak on his own authority, but whatever he hears he will speak, and he will declare to you the things that are to come. 2:18 eph. 5 Ngunit ngayo'y pupunta na ako sa nagsugo sa akin at wala ni isa man sa inyo ang nagtatanong kung saan ako pupunta. 14 At kanilang sinabi, Anang ilan, Si Juan Bautista; ang ilan, Si Elias; at ang mga iba, Si Jeremias, o isa sa mga propeta. Jesus saith unto him, I am the way Our Lord takes the opportunity of this discourse about the place he was going to, and the way unto it, more fully to instruct his disciples concerning himself, saying,

Sport-brella Chair Umbrella, Dulux-soft Stone B&q, Pulse Duration In Laser, Things To Do In Norfolk, Va During Covid, Why Do We Have To Measure Physics, Zombie Survival Games, 559 Area Code Zip Code, Cleaning Supplies In Housekeeping, Is Yoga Just Glorified Stretching, Convert Diameter To Square Meter Calculator,

Komentáře

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.